แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

ร่วมสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการอ่าน

โครงการสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม เวทีประชุมภาคี sell i dea

วันที่ดำเนินการ 27 พฤษภาคม 2555


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่นำร่อง คณะกรรมการศูนย์ คณะทำงานโครงการฯ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงแผนการทำงานโครงการฯ ให้ภาคีพื้นที่เป้าหมายทราบ หลักการ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์โครงการฯ
2. เพื่อร่วมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนงาน และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการทำงาน แสวงหาความร่วมมือของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ต่อการดำเนินการโครงการฯ และ ร่วมกำหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกิจกรรมของพื้นที่ในระยะเวลา 9 เดือน
3. ทบทวนความรู้และออกแบบกิจกรรม และเติมความรู้การจัดเวทีเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านของทีมวิทยากรกระบวนการ

สรุปภาพรวมกิจกรรม
    คณะผู้ประสานงานโครงการฯ ได้ประสานงานเชิญกลุ่มเป้าหมายประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณะประโยชน์)  อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนครูปฐมวัย ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 16 พื้นที่ จากพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอยางตลาด และอำเภอกุฉินารายณ์ และวิทยากรกระบวนการ รวม 30  คน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนงานโครงการสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาดด้วยการส่งเสริมการอ่าน เพื่อรับฟัง ชี้แจง และแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงาน และวางแผนปฏิทินกิจกรรม หลังได้รับการอนุมัติจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้จัดเวทีประชุมประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการวางแผนงาน โดยการดำเนินโครงการฯ ระหว่าง 1 เมษายน 2555 ถึง 10 ธันวาคม 2555 โดยกระบวนการขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก-เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้สนใจงานพัฒนาด้านเด็กและครอบครัว ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือ การเล่านิทาน และการเล่นตามพัฒนาเด็ก และการเติมความรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเผยแพร่ชุดหนังสือนิทาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น และกิจกรรมมีส่วนร่วมกับภาคีงานเด็กและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงวัยแรกเกิด-6 ขวบ เพราะเป็นช่วงโอกาสทองของวัยเด็กที่พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา กำลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ การที่จะส่งเสริมเด็กวัยนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมมากกว่าฝากความหวังไว้กับครู โรงเรียน หรือสถานศึกษาเพียงเท่านั้น
     ในเวทีประชุมได้กำหนดวาระการประชุม คณะผู้ประสานงานโครงการฯได้ทบทวนผลการดำเนินงานในปี่ผ่านมาผ่านการบรรยายประกอบสื่อ power point แนะนำแผนงานโครงการฯ ปี 2555 และ VTR แนะนำแผนงานวัฒนธรรมการอ่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การเลี้ยงลูก-หลาน และการส่งเสริมการอ่าน จากประสบการณ์ตรง และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
    จากการดำเนินการ พบว่ามีข้อเสนอแนะร่วมกันในการผลักดันภาคส่วนภาคีชุมชน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น ข้อเสนอการจัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือเก่า แบบเรียน นิตยสาร หนังสือนิทานสำหรับเด็กและครอบครัว ผ้าป่าหนังสือและการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านในชุมชน การจัดมุมหนังสือในสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยในการจัดกิจกรรมเรียนรู้จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องโครงการโดยดำเนินการตามความพร้อมของพื้นที่ ในระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน เป็นต้น

ช่องทางสื่อในการเผยแพร่ภาพถ่ายและกิจกรรมโครงการฯ(เพิ่มเติม)
    http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003491565559
    สร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการเล่านิทาน อ่านหนังสือ และเล่นกับลูก

หน้า Facebook ของโครงการ


ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพอาสาสมัครนั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ่านหนังสือนิทานสำหรับเด็ก  แลกเปลี่ยนทุกข์ –สุข ระหว่างรอเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางมา

มุมหนังสือ/มุมส่งเสริมการอ่าน

มุมส่งเสริมการอ่านในศูนย์ประสานงานโครงการฯ ที่มาหยิบยืมอ่านได้


ภาพผู้เข้าร่วมกำลังนั่งดู VDO แนะนำแผนงานฯ

แนะนำแผนงานวัฒนธรรมการอ่าน และชี้แจงแผนงานโครงการฯ


ภาพผู้เข้าร่วมกำลังแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น

แลกเปลี่ยนประเด็นงานจากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะต่องาน


ภาพผู้นำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า จะผลักดันกิจกรรมโครงการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมโครงการฯ

ผู้นำต่างๆแสดงความคิดเห็นและตอบรับความร่วมมือ


ผ้าป่าหนังสือ และสื่อชุมชนจะช่วยผลักดันสร้างความเข้าใจ


การตกลงว่าเราจะขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ในนามคณะผู้นำชุมชน เราจะขับเคลื่อนงานร่วมกัน และร่วมดึงส่วนร่วมและศักยภาพจากคนในชุมชน

ภาพคณะทำงาน ผู้ประสานงานและวิทยากร

คณะทำงาน ผู้ประสานงานและวิทยากรกระบวนการที่จะร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ภาพถ่ายร่วมกัน

ภาคี-เครือข่ายโครงการ สร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการอ่าน สู้สู้ความเคลื่อนไหวภาคี

  • ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในภาคีนี้

จำนวนการเข้าชม: 7,439,738 ครั้ง