แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

สร้างสรรค์หนังสือและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

           แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ และเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ “สร้างสรรค์หนังสือและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย”  ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานกับเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กเล็ก  เข้าร่วมจำนวนกว่า1,000 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก 600 แห่ง ภาครัฐและภาคเอกชนโดยแบ่งเป็น 4 รุ่นรุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561รุ่นที่  2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561รุ่นที่ 3 วันที่  26 พฤษภาคม 2561และรุ่นที่ 4 วันที่  27 พฤษภาคม 2561 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          นางสุดใจ พรหมดเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยตามกระแสการพัฒนา จนทำให้คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตอยู่กับการบริโภคตามกระแส ติดสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สำคัญคือเด็กเล็กส่วนใหญ่ฝากไว้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงดู ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ยังเล็กเกินกว่าจะอ่านหนังสือ จึงหันมาให้บุตรหลานดูโทรทัศน์ ใช้มือถือ และแท็บแลตแทน ที่น่าตกใจยังพบว่าครูและผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม หากครูได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องและเหมาะโดยเฉพาะการใช้สื่อและหนังสือนิทานสำหรับเด็กเล็กแล้ว ก็จะมีส่วนสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เด็กปฐมวัย มีส่วนกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการอ่านในเด็กเล็ก เพราะเด็กเล็กสำหรับวัยนี้ ผู้ใหญ่ต้องอ่านให้ฟัง เพื่อสร้างความสุข กระตุ้นการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของสมองซึ่งเติบโตกว่า 80 %  ของชีวิตมนุษย์

         แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ และเครือข่ายเชียงใหม่อ่านได้ตระหนักถึงสถานการณ์การอ่านในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันอย่างต่อนื่อง ที่ผ่านมาสามารถกระตุ้นการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในระดับหนึ่ง ทั้งนี้จึงเห็นว่าหากต้องการปลูกฝังการส่งเสริมรักการอ่านอย่างยั่งยืนควรเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-6 ปี และกลุ่มวัยเรียนโดยครอบครัวและท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติส่งเสริมการอ่านในทุกระดับ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนครแห่งการอ่านต่อไป

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 19พ.ค. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,555,100 ครั้ง