แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (รุ่นที่ 2)

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการสื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักให้พ่อและแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แก่นักส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต / จังหวัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  19 - 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากร ทั้งภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดย รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว , การอภิปรายรอบรู้เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยผู้แทนจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ,การสร้างความรอบรู้ให้กับพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก จากสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน , เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โดย  พญ.นนธนวนัณท์  สุนทรา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ อ.อารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ , เลี้ยงลูกเชิงบวก...ได้เด็กคิดบวก โดย พญ.รัตโนทัย  พลับรู้การ และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ อ่านสร้างสุข...สร้างเด็กด้วยหนังสือ  นำโดยคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และแผนงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณมณฑิตา  แซ่เจียง ผู้จัดการกลุ่มนิทานกระดานหก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับเขตและจังหวัดรุ่นที่ 2 กว่า 200 คน ให้ข้อมูลความสำคัญของการอ่าน พัฒนาการทางภาษาของเด็ก เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพเด็กปฐมวัย และฝึกปฏิบัติการเทคนิคการอ่าน  การเลือกนิทานและเทคนิคส่งเสริมกิจกรรมการอ่านท้ายเล่มหลังการใช้หนังสือนิทาน พร้อมทั้งแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือนิทานเพื่อเด็กปฐมวัย กิจกรรมเกมสร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสาธารณะของแผนงานฯ ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จะมีนิทรรศการหนังสือที่สอดคล้องพัฒนาการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (1.กิน 2.กอด 3.เล่น 4.อ่าน-เล่า 5.ฟัน 6. นอน  7. บ่มเพาะวินัยคุณธรรม จริยธรรม 8.ฉลาดรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล และ 9.พัฒนาการเด็กปฐมวัย) ไปจัดแสดงและให้ข้อมูลแนวแนะปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือให้สาธารณสุขอำเภอและจังหวัด เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมนะค่ะ และได้จัดตัวอย่างหนังสือที่สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยภายในงานด้วย

บรรยายเชิงปฏิบัติการ อ่านสร้างสุข...สร้างเด็กด้วยหนังสือ  โดยคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561

คุณมณฑิตา  แซ่เจียง ผู้จัดการกลุ่มนิทานกระดานหก วิทยากรฝึกปฏิบัติการเทคนิคการอ่าน  การเลือกนิทานและเทคนิคส่งเสริมกิจกรรมการอ่านท้ายเล่มหลังการใช้หนังสือนิทาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561


 

ประมวลภาพ
แนะนำเมื่อ 22มี.ค. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,573,016 ครั้ง