แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (รุ่นที่ 1)

            แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการสื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักให้พ่อและแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แก่นักส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต / จังหวัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากร ทั้งภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดย รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว , เลี้ยงลูกเชิงบวก...ได้เด็กคิดบวก โดย พญ.รัตโนทัย  พลับรู้การ , การอภิปรายรอบรู้เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยผู้แทนจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ , การสร้างความรอบรู้ให้กับพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก จากสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน , เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โดย      พญ.นนธนวนัณท์  สุนทรา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ อ.อารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ อ่านสร้างสุข...สร้างเด็กด้วยหนังสือ  นำโดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานฯ ได้รับเกียรติจากนายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์ (อ.มูมู่) บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids และนักเขียน-เล่านิทานสำหรับเด็ก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับเขตและจังหวัดรุ่นที่ 1 กว่า 150 คน ให้ข้อมูลความสำคัญของการอ่าน พัฒนาการทางภาษาของเด็ก เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพเด็กปฐมวัย และฝึกปฏิบัติการเทคนิคการอ่าน  การเลือกนิทานและเทคนิคส่งเสริมกิจกรรมการอ่านท้ายเล่มหลังการใช้หนังสือนิทาน พร้อมทั้งแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือนิทานเพื่อเด็กปฐมวัย กิจกรรมเกมสร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสาธารณะของแผนงานฯ และได้จัดตัวอย่างหนังสือที่สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐาน        

ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 7 มีนาคม 2561

บูธนิทรรศการหนังสือและการอ่าน แสดงตัวอย่างหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย จัดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอรบรม

แนะนำเมื่อ 09มี.ค. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,572,884 ครั้ง