แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีKnowledge Café

           17พฤศจิกายน 60 แผนงาสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีKnowledge Café 2017 ณ The Halls Bangkok ซ.วิภาวดีรังสิต 64 กทม. จัดโดยจัดโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้หน่วยงาน 12 องค์กรหลัก ได้แก่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม , เครือข่ายพุทธิกา , มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) , มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว , มูลนิธิหมอชาวบ้าน , ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (กพย.) , สถาบันการเดินและจักรยาน , Thai – PAN มูลนิธิชีววิถี , HW NET ,มส. 4 มูลนิธิ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ , มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและมูลนิธิสถาบันการจัดการความรู้) และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของแผนงาน/องค์กร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนในการพัฒนาคนทํางานและยกระดับการทํางานสุขภาวะ โดยมีภาคี สสส.ที่เข้าร่วมหลักสูตรถอดบทเรียน และหลักสูตรพัฒนานักจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดเวที   

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นำโดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานการอ่านฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกระบวนการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM Knowledge) ประเด็น “การใช้กองทุนสุขภาพตำบลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือและการอ่าน” โดยผ่านกระบวนการการใช้เทคนิค KM พร้อมนำเสนอนิทรรศการเครื่องมือสนับสนุนและสาธิตการใช้เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน รวมกว่า 120คน จากกว่า 50หน่วยงาน

 

         จากฐานคิดสำคัญว่า การอ่านหนังสือเป็นการปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดทิศทางของสังคมอนาคตการส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ร่วมกับหนังสือตั้งแต่วัยแรกเริ่มของชีวิต ซึ่งเป็นวัยที่รับรู้และรับสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วที่สุด  และเป็นช่วงวัยที่สมองพัฒนาสูงสุด กว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ หากผู้ใหญ่ได้ช่วย “เลือกสรร” หนังสือที่เหมาะสมให้กับเด็ก จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่เด็กได้

“หนังสือและการอ่าน”  ช่วยวางรากฐานของการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กเล็ก รวมถึงการคิด การวิเคราะห์ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) บ่มเพาะความเกื้อกูลในวัยเติบโต 


“ดังนั้นการส่งเสริมการอ่านจนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรมจึงต้องมาจากรากฐานตั้งแต่ปฐมวัย (0 – 6 ปี) เสริมศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นความจำเป็นที่สถาบันครอบครัว ระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษาส่งต่อถึงวัยเรียน นโยบายทั้งระดับชาติและชุมชนท้องถิ่น และทุกโครงสร้างของสังคม ต้องเอื้ออำนวยให้เด็ก และครอบครัวเข้าถึงคุณภาพของการอ่าน”


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.พบว่า การอ่านเป็นเครื่องมือที่สร้างสัมพันธภาพ ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง และยังทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน รวมถึงเกิดระบบสุขภาวะในชุมชน อาทิ การเกิดกองทุนหนังสือของเด็กแรกเกิด การเกิดนโยบายอ่านสร้างสุขในโรงเรียน การเกิดมุมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน ด้วยกระบวนการ / แนวทาง “การใช้กองทุนสุขภาพตำบลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือและการอ่านที่จะยังผลก่อให้เกิดการส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านการสแกนด์ QR code หรือ www.happyreading.in.th

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  /_file/files/QR-KM-แผนวัฒนธรรมการอ่าน-Final.pdf

  


แนะนำเมื่อ 27พ.ย. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,698 ครั้ง