แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ศพด. จังหวัดหนองบัวลำภู

          อุดรธานี:  5  พฤศจิกายน 2560  จากสถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลำภูของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า ข้อมูลการติดตามระดับ IQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในปี 2559 เด็กในจังหวัดหนองบัวลำภูมี IQ  91.75 ซึ่งต่ำกว่าปี 2554 คือ 94.06 ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเรื่องโภชนาการ คือ ภาวะเตี้ย พบว่าสูงถึง 22.6 (ไม่ควรเกิน 10 %) แสดงถึงสภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเพียงลำพังมีประมาณ 34 % สถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดหนองบัวลำภูให้มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม การคิดและสติปัญญาโดยใช้หนังสือและการอ่าน  

          สำนักงานส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  จึงได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู  ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 –5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องฝนหลวง  โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันแรก  นางโพยมรัตน์   หาญศักดิ์วีธีกุล  ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและให้ข้อคิดว่า “ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก  เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันดูแล  เพราะเด็กเหล่านี้จะมาดูแลเรา และพัฒนาสังคมต่อไป” จากนั้น  นางสุดใจ   พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ได้บรรยาย “หน้าต่างแห่งโอกาส : การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน”  ต่อด้วยการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และการออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  โดย นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids  วันที่สองได้มีการฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมหลังการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กทุกด้าน มีผู้เข้าร่วมอบรม 236 คน จาก  อำเภอเมือง อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง

  

  

แนะนำเมื่อ 22พ.ย. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,618 ครั้ง