แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ”

            สสส. ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะวิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ” ห้องปฏิบัติการที่ 6 : ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโรงเรียนอ่านสร้างสุข : ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนน O-NETและการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ภายในงานประชุมเวทีวิชาการ สานพลังการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน: “วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 14.45 น.  ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
             สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เครือข่ายที่ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนและชุมชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้จากการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่ระดับห้องเรียน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
    
กำหนดการเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ”
     ห้องปฏิบัติการที่ 6 : ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโรงเรียนอ่านสร้างสุข : ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนน 
        O-NET และการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  เวลา 9.00 – 14.45 น. 
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.และเครือข่ายอ่านสร้างสุขยกกำลังสุข ในสถานศึกษาและชุมชน
 
  
8.00 – 8.50  น.                                                                                               ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ มหัศจรรย์แห่งการอ่าน / รับประทานอาหารว่าง
8.50 – 9.10  น. กล่าวต้อนรับ / ชมวิดิทัศน์ อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน
9.10 - 11.15 น. 

Show &Share พบ case เด่น ประเด็นดังจากเรื่องเล่าอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในโรงเรียนและชุมชน ด้วย Best Practice ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

-แนวคิด “อ่านสร้างสุข” พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ โดย คุณสุดใจ   พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

-เรื่องเล่า อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข โดย

คุณนัยนา  ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จาก สพป. นครราชสีมา เขต 1

คุณวรินทร กนกวงศ์อนันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดช.ภูชนก  นิดกระโทก และ ดญ.ปนัดดา  ยางสูงเนิน แกนนำนักเรียนวัดทุ่งสว่าง

 

ดำเนินรายการโดยคุณเรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น)


11.15 - 12. 00 น. ปฏิบัติการ 'World Cafe'  ชวนคุณครูเก็บบทเรียน ถอดความคิดความสำเร็จจาก case เด่นประเด็นดัง โดยกรรมการบริหารโครงการอ่านสร้างสุข โดย อาจารย์สุพัตรา โทวราภา สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.
12.00 – 12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.40 – 13.00 น.  ลงทะเบียน รับสมัครเครือข่ายโรงเรียนอ่านสร้างสุข พร้อมรับหนังสือชุด โรงเรียนอ่านสร้างสุขและ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง
13.00 – 14.30น.

Workshop เชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำครูส่งเสริมการอ่าน สร้างสรรค์โรงเรียนอ่านสร้างสุข วิทยากรกระบวนการโดยกรรมการบริหารโครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน

- อาจารย์ศกุนตลา สุขสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

- อาจารย์อนุรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

- อาจารย์ปริยาภรณ์ ชูทัพ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษาสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- อาจารย์สุพัตรา โทวราภา สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. 

- อาจารย์นริสา  ณ นคร    สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.

14.30 - 14.45 น. เวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการปิดการประชุม / พักรับประทานอาหารว่าง 

แนะนำเมื่อ 17ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,573 ครั้ง