แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 3

       สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำเนินโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี3” ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ดี โดยจะได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครู ศพด. ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Tippawan Ballroom โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559    

8:00 - 9:00                                                                        ผู้ร่วมอบรมเดินทางมาถึงเข้าพัก 
9:00 - 9:30 ลงทะเบียน  แจกเอกสารและสื่อต่างๆ  
9:30 - 10:00

กล่าวต้อนรับ กิจกรรมสัมพันธ์ระดมความคาดหวังของครู ศพด.

โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมกระบวนการจาก มพด.

10:00- 10:15 ชี้แจงกำหนดการ สถานที่ กติกาการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ โดยทีม มพด.
10:15 - 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
10:-30 - 12:00                                                            

สร้างแรงบันดาลใจในคุณค่าของงาน

ศพด. กับการสร้างการเปลี่ยนแปลง : นำเสนอกรณี ศพด.ที่ประสบความสำเร็จ

โดย  คุณสายใจ  คงทน กลุ่ม We are happy 

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30

หลักเกณฑ์การดำเนินงานบริหารจัดการโครงการและการจัดการเอกสาร

โดยแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม (สำนัก 5)

14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 18.00 “มหัศจรรย์การอ่าน และสื่ออ่านสร้างสรรค์” โดย อ.รพีพรรณ พัฒนาเวช บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน และ อาทิตย์ อมรชร นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก
18:00 - 19:00 รับประทานอาหารเย็น 
19: 00 - 20:00 เบิกบานกับหมู่บ้านพลัม  โดย วิทยากรจากหมู่บ้านพลัม


เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559   

8:00 - 8:30                                              ลงทะเบียน  แจกเอกสารและสื่อต่างๆ  
8:30 – 8:45

พิธีเปิด

- กล่าวต้อนรับ และชี้แจงความเป็นมาโครงการ โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5

- กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.

8.45 – 9:00 กิจกรรมสัมพันธ์กระบวนการกลุ่มเรียนรู้แลกเปลี่ยน  โดยกลุ่มกระบวนการ มพด.
9:00 – 10:15

0-5 ปี รากฐานสำคัญของชีวิตสู่การพัฒนาองค์รวมของมนุษย์

โดย รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์  หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

10:15- 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:15                                                         

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการ 3 ดี  โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

11:15 – 12:00 ปฏิบัติการออกแบบพื้นที่ 3 ดี  โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00

นำเสนอโมเดลสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ 3 ดี โดย ครู ศพด.

- Input & comment โดย คุณสายใจ We are Happy ศพด.รุ่น 1 และ 2 และผศ.ศิริมณี บรรจง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- กิจกรรมโหวตคะแนนนิยม และ รับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย 

15:00 – 17:45

การประยุกต์ใช้สื่อและการออกแบบพื้นที่กายภาพ  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

- ธรรมชาติของเด็กกับความสำคัญของการเล่น – เรียนรู้

- บทบาทของผู้ใหญ่ในการส่งเสริมการเล่น

- การออกแบบพื้นที่เล่น – การอ่าน ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน มุมธรรมชาติ มุมสื่อสร้างสรรค์

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฯลฯ การประยุกต์ใช้จากสิ่งที่มีอยู่ และทรัพยากรท้องถิ่น

- การจัดการพื้นที่ในศพด.ที่มีพื้นที่จำกัด  พร้อมนำเสนอตัวอย่าง(We are happy)

 

17:45 – 18:30 รับประทานอาหารเย็น 
18.30 -20.00 

เสวนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากครอบครัว และการใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ในศพด. โดย ครูประทีป อ่อนสลุง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ

มณฑาทิพย์ สุขโสภา กลุ่มพระจันทร์พเนจร

 

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

8:00-8:30                                                                                                   ลงทะเบียน
8:30-12:00

กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย(บรรยาย ปฏิบัติการและเสริมนิทาน) โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

- การออกแบบพื้นที่เล่นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและสมอง

- กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ   

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 16:00 ความสำคัญในการพัฒนาเด็กด้วยอาหารและกิจกรรมทางกาย กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ  โดย อ.สง่า ดามาพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. และทีมกระบวนการ  (แบ่งห้องย่อย วัดแคลอรี่ หวานมันเค็ม กระบวนการทำอาหารที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก และการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ) 
16:00 – 16:15                                                                                                                                                  พักรับประทานอาหารว่าง
16:15 - 17:45 ปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการดนตรี  โดย กลุ่มยิ้มละไม ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์
17:45 - 18:30 รับประทานอาหารเย็น
18:30- 20:00 “ศิลปะการ์ตูน :มหัศจรรย์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์”  โดย สิทธิพร  กุลวโรตตมะ : ครูอ๋า ผู้ออกแบบหลักสูตร “ศิลปะเก่งคิดเก่งวาด” และ สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

 

จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 

8.00 – 8.30                                                       ลงทะเบียน  เคลียร์ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
8.30 – 9.30 กระบวนการประเมินติดตามผลโครงการ แผนการติดตาม โดย  คุณสายใจ  คงทน   กลุ่ม We are happy
9:30 – 10:30 ซักถามแลกเปลี่ยน ไขข้อข้องใจ  
10:30 – 11:30                                                                     พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ( สำนัก 6) และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5
11.30 – 12.30  เคลียร์ค่าใช้จ่ายการเดินทาง 
12.30 – 13.30 รับประทานอาหาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   
แนะนำเมื่อ 17ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,532 ครั้ง