แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ถอดบทเรียน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านขยายสู่ 20 จังหวัดทั่วอีสาน หนุนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

           “การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ระดับจังหวัด จะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินการจากส่วนกลางกว่า 100 เท่า”  นี่คือข้อสรุปสำคัญจากการรวบรวมข้อมูล และประชุมวิชาการของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)และหน่วยงานด้านการศึกษาอีกหลายหน่วยงาน 
           แต่การวัดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการอ่านนี้จะทำได้อย่างไร  บรรยากาศภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 อาจให้คำตอบอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนรูปแบบหนึ่ง เมื่อหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี  สุนีย์ ทาวเวอร์ ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อนำหนังสือออกเดินทางไปสู่ผู้อ่านทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 
  
          บรรยากาศภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8
 
           ในงานดังกล่าวมีเวทีวิชาการ ถอดบทเรียน “จากอุบลโมเดลก้าวสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของ กศน. จังหวัดภาคอีสาน” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ห้องทับทิม 4 ชั้น 5 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  
 
           สุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวเปิดงานว่า  การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเราจะได้ทบทวนการส่งเสริมการอ่านที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางในการสร้างเสริมการอ่านร่วมกันต่อไปอย่างชัดเจน การที่ประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมการอ่านได้นั้นจะต้องมีรากฐานที่สำคัญ 2 ประการ คือ หนึ่งประชาชนต้องมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และสองคือมีบุคลิกหรือพฤติกรรมรักการอ่าน มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยแนวทางส่งเสริมการอ่านควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการอ่าน ทำให้มีความสะดวกที่จะอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา  เช่น การมีแหล่งห้องสมุด บ้านหนังสือชุมชนอย่างพอเพียง เข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังควรสร้างเสริมกลไกส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นที่ให้ขยายกว้างและเข้มแข็ง ดังเช่น ที่เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดอุบลราชธานี  นายสุรพงษ์ยังย้ำว่า การส่งเสริมการอ่านจะต้องเข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาส เช่น คนเร่ร่อน นักโทษในเรือนจำ ฯลฯ เพื่อที่การอ่านจะสามารถเข้าถึงและสร้างพลังชีวิตให้แก่ทุกคนอย่างแท้จริง 

  
สุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงาน กศน. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรผู้ร่วมถอดบทเรียนอุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน
 
           ในช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ด้วยบทบาทหน้าที่จึงส่งเสริมการอ่านด้วยการผนวกเรื่องสุขภาพเข้าด้วยกัน โรงพยาบาลศูนย์ฯ จึงมีการจัดมุมห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และหนังสือภาพ หนังสือนิทานสำหรับเด็กๆที่คุณพ่อ คุณแม่สามารถมายืมกลับไปอ่านให้ลูกฟังได้ อย่างไรก็ตาม พ่อ แม่ที่ยืมหนังสือไปใช้ยังมีอยู่จำนวนน้อย และเด็กๆ ยังมีพัฒนาการล่าช้าสูงกว่า ร้อยละ 20 การส่งเสริมการอ่านจึงต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง 
           ชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เห็นว่า การอ่านหนังสือพิมพ์เป็นพฤติกรรมการอ่านพื้นฐานที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยทำให้รู้ทันข้อมูลข่าวสารและความรู้หลายรูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน รณรงค์สื่อสารถึงความสำคัญของการอ่านด้วยการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง และยังย้ำว่า การอ่านหนังสือเล่มและสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีความสำคัญมาก แม้ว่าจะมีการอ่าน Line Facebook อย่างแพร่หลายแต่การอ่านด้วยสื่อกระดาษจะให้ประสบการณ์การอ่านที่ดีกว่า จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ 
             นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ อดีต ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เล่าถึงการทำงานเพื่อส่งเสริมการอ่านในจังหวัดอุบลราชธานีว่า ที่ผ่านมาว่า รู้สึกภูมิใจอย่างมาก เพราะกิจกรรม โครงการที่ได้สร้างสรรค์ริเริ่ม เช่น โครงการชุมชนรักการอ่าน โครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ยังคงมีการดำเนินงานอยู่และขยายแนวร่วมการทำงานออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากถามว่า อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านเดินทางมาจนถึงวันนี้ได้เพราะอะไร ก็คิดว่า เพราะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลายฝ่ายร่วมกันจัดขึ้น เพราะเราทุกคนเป็นฟันเฟืองส่งเสริมการอ่านเล็กๆ ที่ถอดออกก็ลุ่ย ไม่มีอยู่ไม่ได้ นางวิลาวัลย์ยังทิ้งท้ายว่า อยากให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆในจังหวัดอุบลราชธานียังต่ำอยู่มาก ซึ่งการส่งเสริมหนังสือภาพที่ดีให้แก่เด็กๆจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ 
          นิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี มียุทธศาสตร์การทำงานเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างชัดเจนและเราจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ลูกหลานทุกคนรักการอ่าน และเพื่อให้อุบลราชธานีไม่เพียงเป็นนครแห่งการอ่าน แต่เป็น มหานครแห่งการอ่านอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 
    
ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมวางแผนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564
 
            บรรยากาศงานในช่วงบ่ายยิ่งคึกคัก เมื่อ กศน. ที่เข้าร่วมทั่วประเทศ ร่วมกันประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้รับจากวงเสวนามาสู่การจัดทำแผนงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ของตน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 
 
          ลักษณียา ศรีวัฒนะชัย กล่าวว่า การที่จังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายเป็นนครแห่งการอ่าน ทำให้ตนซึ่งเป็นนักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาร่วมทำงานกับอีกหลายๆหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก สิ่งสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้คือต้องนำไปประยุกต์และให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถเติมเต็มความต้องการในพื้นที่ได้ การขับเคลื่อนจึงจะสามารถดำเนินไปได้อย่างชัดเจน
          อำภรณ์ ช่างเกวียน ผู้อำนวยการ.กศน. อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กล่าวถึงความรู้สึกที่ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า ทำให้ได้เรียนรู้ ได้เห็นความก้าวหน้าการทำงานของ กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นความร่วมมือของหลายฝ่ายในการทำงานเพื่อส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ยังเห็นว่า การทำงานของจังหวัดอุบลฯ มีการติดตามประเมินผลการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่จะกลับไปทบทวนการทำงานในพื้นที่ของตนเอง
 
         หลากหลายพลังที่มาร่วมกันในวันนี้ จะหนุนเนื่องให้การส่งเสริมการอ่านก้าวสู่วิถีชีวิตที่เหมาะสมวัย เหมาะสมกับบริบททั่วทุกพื้นที่ของภูมิภาคอีสาน อย่างมีทิศทางที่แจ่มชัด 

แนะนำเมื่อ 16ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,135 ครั้ง