แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กำหนดการประชุมความร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี ๒

   สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนัก 6 สสส.  และสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ชวน เครือข่ายผู้บริหารโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ร่วมประชุมพัฒนาและสนับสนุนโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี  ๒ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ หนุนแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

 


๐๘.๐๐ น. 

ชมวีดีทัศน์  Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี ๑

๐๘.๑๐ น.

กล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ

โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๐๘.๒๐ น. 

ความสำคัญของการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

และผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง

โดยคุณสุดใจ  พรหมเกิด

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สสส. 


๐๘.๓๐–๑๐.๐๐น.                                     

เวที World Café ระดมความคิดแนวทางการสนับสนุนและดำเนินโครงการฯ

Gen A  พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี ๒  ในประเด็นสำคัญ อาทิ

 - แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการฯ (แกนนำทีมละ ๓ คน)

 - การคัดเลือกพื้นที่โรงเรียน / ชุมชน เพื่อดำเนินงาน

- ระยะเวลาที่เหมาะสม / จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

- แนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย อาชีวศึกษา และหรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ

- แนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ

- รูปแบบการจัดงานเปิดตัวโครงการ Gen A  ปี ๒  และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน การส่งเสริมการอ่าน

-  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และกิจกรรมการดำเนินงานของนักศึกษา  

๑๐.๐๐ -๑๐.๓๐ น.   ประมวลแนวทางสำคัญจากเวทีระดมความคิด
๑๐.๔๕ น.

การพัฒนาข้อเสนอโครงการและแนวทางการสนับสนุนจาก สสส. 

โดย คุณตรีทิพย์นิภา   บัวบาน สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก ๖) 

๑๒.๐๐ น. 

กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานโดย  สกอ. สพฐ. อาชีวศึกษา กศน. สถ. ตชด. และ

ศอ.บต. ศึกษาธิการภาค ๘

 ๑๒.๒๐ น.

กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม  โดย  ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ

ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.

๑๓.๓๐– ๑๕.๐๐ น.

หารือการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก  สสส. 

เคลียร์ค่าเดินทาง / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ    

   

วิทยากรอำนวยการโดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์  ทีมประเมินติดตามแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แนะนำเมื่อ 15ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,876 ครั้ง