แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“เครือข่ายเด็ก เยาวชน แม่ฮ่องสอน” รายงานผลการสรุปโครงการ ประจำปี 53 มาแล้ว

“เครือข่ายเด็ก  เยาวชน  แม่ฮ่องสอน”รายงานผลการสรุปโครงการ ประจำปี 53

 

 

          วันอาทิตย์ที่ 19ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา “เครือข่ายเด็ก เยาวชน  แม่ฮ่องสอน”จัดเวทีประมวลผลงานสัมมนาและประชุมแกนประสานเครือข่ายเด็ก เยาวชน แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553 ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายคณะทำงานเสริมสร้างความแข้งแข็งองค์กรชุมชน  (คสข.)  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเวทีสัมมนาเครือข่ายเด็ก  เยาวชน  แม่ฮ่องสอน  โซนเหนือและโซนใต้ที่ผ่านมา  และเพื่อเลือกตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด  และวางแผนการขับเคลื่อนงานในปี พ.ศ.2554    ในการประชุมครั้งนี้มีเด็ก  เยาวชน และนักพัฒนาจากภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมทั้งสิ้น  28  คน   

จากการประชุม ได้มีการกำหนดประเด็นขับเคลื่อนในปี  2554  โดยประมวลผลจากข้อมูลเวทีเด็ก  เยาวชน  โซนเหนือและโซนใต้ ออกมาได้เป็นประเด็นรณรงค์ร่วม  4  ประเด็น  ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 

1.ฟื้นฟู  ศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  และสร้างสำนึกรักบ้านเกิด 

2.ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์  และ  HIV 

3.สถานะบุคคลของเด็กไร้สัญชาติ

4.ปัญหาความรุนแรงและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ

 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกการทำงานกลาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

            1.นายธานัท       แพทย์ชายแดน  ประธานเครือข่าย

            2.นายสุรัตน์       ม่วงทองใบ         รองประธาน

            3.นางสาวจ่ามคำ  ไม่มีชื่อสกุล     ผู้ประสานงาน

            4.เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะ             เลขานุการ

            5.นางสาวปิณิดา  วิจิตต์              เหรัญญิก

          ในส่วนของแผนการดำเนินงานประจำปี  2554  ได้มีการกำหนดหารือกันในการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในเดือน  กุมภาพันธ์ 2554  ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง  4  ประเด็น         ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้เครือข่ายเด็ก  เยาวชน  แม่ฮ่องสอน  ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  โดยให้ประธานรับไปดำเนินการต่อไป

            นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมีการหารือถึงการระดมทุนผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่า  เบื้องต้นได้ทาบทามนายสุเทพ  นุชทรวง  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประธานเครือข่ายคณะทำงานเสริมสร้างความแข้งแข็งองค์กรชุมชน (คสข.)  แม่ฮ่องสอน  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในส่วน ประธานฝ่ายสงฆ์  รวมถึงวัดที่จะจัดงาน  และวันเดือนปีที่จะทอดผ้าป่าจะได้หารือกันอีกครั้ง 

            เครือข่ายเด็ก  เยาวชน  แม่ฮ่องสอน  เคยมีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ  เมื่อ  8-9  ปีก่อน  ต่อมามีการกระจายตัวไปทำงานเป็นองค์กรตามพื้นที่ต่างๆ  ทำให้ขาดพลังในการเชื่อมประสานเป็นภาพรวมของจังหวัด    การรวมตัวของเครือข่ายเด็ก เยาวชน  แม่ฮ่องสอนครั้งนี้ จึงเป็นการรวมพลังกันอีกครั้งของกลุ่มเด็ก  เยาวชน  จากทุกอำเภอ  เพื่อบูรณาการงานพัฒนา  เด็ก  เยาวชน  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

นายวิสุทธิ์  เหล็กสมบูรณ์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็ก เยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนะนำเมื่อ 23ธ.ค. 53
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,052,299 ครั้ง