แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลืมรหัสผ่าน

ชุมชนคนรักการอ่าน

หนังสือดีๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิภลอดุลยเดช กับ งานวรรณกรรม

 9 พฤษภาคม 2010 เวลา 7:23 น.

พระ ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
*
พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงได้รับการสรรเสริญจากองค์การ สหประชาชาติว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกผู้ทรง พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์ผ่านงานวรรณกรรมของพระองค์ก็อยู่ ในส่วนของพระอัจฉริยภาพด้านนี้ของพระองค์ด้วย มีผลงานวรรณกรรมสำคัญของพระองค์สี่เรื่อง คือ :

1. “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” พระราชนิพนธ์แปลจากเรื่อง “A Man Called Intrepid” โดย William
Stevenson [พ.ศ. 2536]
2. “ติโต” พระราชนิพนธ์แปลจากเรื่อง “Tito: Ballantine's Illustrated History of the Violent
century” War leader book, no. 10 โดย Phyllis Auty [พ.ศ.2537]
3. “พระมหาชนก” | “The Story of Mahajanaka" [พ.ศ.2542]
4. "เรื่องทองแดง" | "The Story of Tongdaeng: Biography of a Pet Dog" [พ.ศ.2547]

“พระมหาชนก”
เรื่อง พระมหาชนก เป็นงานพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก ในพระไตรปิฎก ส่วนพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 ปรับแต่งดัดแปลงเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับยุคสมัยและปัญหา โลกปัจจุบัน เป็นหนังสือที่ทรงพระพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีฉบับพิเศษพิมพ์ทั้งสองภาษาโดยสำนักพิมพ์ อมรินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 หลังจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2539 นับเป็นหนังสือที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์การพิมพ์ ด้วยภาพเขียนประกอบโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ไทย 10 คน รวม 37 ภาพ และภาพนางมณีเมขลาพยากรณ์อากาศอันเป็น ภาพฝีพระหัตถ์จากคอมพิวเตอร์ของพระองค์
เรื่อง พระมหาชนก เป็นชาดกโบราณในคัมภีร์ศาสนาพุทธ เมื่อทรงนำมานำเสนอใหม่ในโลกยุค โลกาภิวัตน์จึงประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในฉบับภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษแบบยุคกลาง หรือ Middle English ดั่งที่ J.R.R. Tolkien ใช้ใน The Lord of the Rings จึงปรากฏใน เรื่อง พระมหาชนก แต่ก็ไม่มากจนถึงกับอ่านยาก เพราะมีสำนวนภาษาสมัยใหม่ที่ออก จะสนุกสนาน พร้อมด้วยคำภาษาสันสกฤตโบราณเขียนด้วยตัวอักษร เทพนากรีของอินเดีย สอดแทรกผสมผสานพระอารมณ์ขัน วิทยาการสมัยใหม่ และความเป็นไทย ดังตัวอย่างบางตอนต่อไปนี้ :
“Any enterprise that is not achieved through perseverance, is fruitless;
Obstacles will occur. When any enterprise undertaken with such misdirected effort
results in death showing his face, what is the use of such enterprise and misdirected
effort?”
“การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยา
ยาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความลำบากเกิดขึ้น การทำความ
พยายามใน ฐานะอันไม่สมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้น จะมี
ประโยชน์อะไร”

นางมณีเมขลากล่าวต่อพระมหาชนก ที่กำลังเพียรพยายามฝ่าคลื่นลมและกระแสน้ำแห่งมหาสมุทร โดยวันเวลาผ่านไปแล้ว เจ็ดวัน เจ็ดคืน มิมีวี่แววว่าจะเห็นฝั่งแผ่นดิน แต่พระมหาชนกก็มิเห็นด้วยกับคำของนางมณีเมขลา เทพธิดาแห่งท้าวโลกบาลทั้งสี่ ผู้ถูกส่งมาดูแลสัตว์โลกผู้ประกอบคุณความดี มิสมควรสิ้นชีวิตในมหาสมุทร พระมหาชนกโต้แย้งนางมณีเมขลาว่า :
“Hark, o Goddess! Anyone who knows for sure that his activities will not meet with
success, can be deemed to be doomed; if that one desists from perseverance in that
way, he will surely receive the consequence of his indolence.”
“ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริง ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรใน
ฐานะเช่นนั้น เสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน”

“Hark, o Goddess! Some people in this world strive to get results for their endeavours
even if they don’t succeed”
“ดูก่อนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่า
นั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม”

“Hark o Goddess! You do see clearly the results of actions, don’t you? All the others have
drown in the ocean; we alone are going to endeavour further to the utmost of our ability;
we are going to strive like a man should to reach the shores of the ocean.”
“ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยัง
ว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำลัง จักทำความเพียรที่บุรุษควรทำ
ไป ให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร”

นี่คือหัวใจของพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” หัวใจของเรื่องคือ “ความเพียร” ที่ต้องยึดมั่น แม้เทวดาจะแสร้งท้วงติงอย่างไร ก็ต้องโต้แย้งเทวดาได้ เมื่อพระมหาชนกทรงยึดมั่นในความเพียร นางมณีเมขลาจึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บำเพ็ญเพียรโดยแม้ มิสมควรตายในมหาสมุทร นางจึงได้ช่วยพาพระมหาชนกไปครองมิถิลา นคร แห่งชมพูทวีปต่อไป
พระมหาชนกขอพระราชมารดาเสด็จไป สุวรรณภูมิหรือประเทศไทยก่อนไปกู้บ้านเมืองที่มิถิลานคร เพราะสุวรรณภูมิมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะได้ค้าขายแลกเปลี่ยน เพื่อสะสมความพร้อมในการกู้อาณาจักรมิถิลานคร และมิถิลานครยุคโลกาภิวัตน์ในพระจินตนาการของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ดูเป็นเมืองอวิชชาที่ฟอนเฟะ ผู้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ต้นมะม่วงทั้งต้นถูกโค่นล้มทะลาย เพราะอำมาตย์ราชมนตรี และประชาชนชาวมิถิลานคร เพียงเพราะต้องการกินผล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ถูกใช้ทำลายระบบการเกษตรทั้งหมด ดุจการล้มมะม่วงทั้งต้น พระมหากษัตริย์จึงทรงพระราชทานเทคโนโลยีแห่งโครงการหลวงฟื้นฟู มะม่วง 9 ประการ คือ :
1. Seed culture | เพาะเม็ดมะม่วง
2. Root Nursing | ถนอมราก
3. Cutting Culture | ปักชำ
4. Grafting | เสียบยอด
5. Bud-Grafting | ต่อตา
6. Branch Splicing | ทาบกิ่ง
7. Branch Layering | ตอนกิ่ง
8. Tree Smoking | รมควัน
9. Cell/Tissue Culture | ชีวาณูสงเคราะห์ หรือ ปลูกเนื้อเยื่อ
พระมหากษัตริย์ แห่งมิถิลานครทรงมีโครงการในพระราชดำริเพื่อ ฟื้นฟูประเทศชาติถึง 9 วิธี แต่มหาอำมาตย์ราชมนตรี และประชาชนกลับไม่รับสนองพระบรมราชโอการเลย ทุกคนต่างแต่จะโค่นต้นมะม่วง เพื่อเอาเป็นของตนเองทั้งหมดเอา ไปกินเองที่บ้านคนเดียวครั้งเดียว หนทางฟื้นต้นมะม่วงกอบกู้มิถิลานครจึงมืดมน แล้วพระมหาชนกจะทรงครองนครให้รุ่งเรื่องได้อย่างไร เมื่อประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทนที่ความสามัคคี และความเสียสละ ความโง่เขลาเข้ามาอยู่เหนือความรู้ ความเกียจคร้านสิ้นหวังเข้ามาทำลายและความเพียร
นี่ คือเรื่อง “พระมหาชนก” | “The Story of Mahajanaka” งานวรรณกรรมเรื่องที่หนึ่งพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สมเกียรติ อ่อนวิมล
9 พฤษภาคม 2553

แนะนำเมื่อ 14มิ.ย. 53
4ความคิดเห็น
Share

ข่าวสารที่เกียวข้อง


ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากครับที่นำสิ่งดีๆมาสู่เว็บ

ถ้ามีหนังสือดีๆอีก แนะนำไว้ใน

" เล่มนี้ชวนอ่าน " ได้นะครับ

14:13:32 | 15 มิ.ย. 53
แฮปปี้
ความคิดเห็นที่ 2

หนังสือดีๆมีน้อยจังเลยครับ

13:21:23 | 30 มิ.ย. 53
khomkrit kongsinlark
ความคิดเห็นที่ 3

หนังสือดีๆ มีเยอะมากครับ
ลองเดินหาดูในร้านสิครับ
มากมาย หลายหลากแนว

14:03:08 | 1 ก.ค. 53
แฮปปี้
ความคิดเห็นที่ 4

สงสัย...เจ้นุชต้องหารูปหนังสือมาแนะนำซะแล้ว

15:42:40 | 1 ก.ค. 53
เจ้นุช

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่