แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี KWL-Plus มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับคงเดิม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กลวิธีการคิดเชิงมโนภาพเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 50 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาการใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลวิจัยพบว่า 1. หลังการใช้เอกสารจริงนักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการใช้เอกสารจริงในการอ่านภาษาอังกฤษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านคำของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำโดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอยู่ในระดับดี และหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำโดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ดีมีทักษะทางภาษาดีขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมการศึกษา

ผลการวิจัย พบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เกมการศึกษามีความสามารถในการอ่านคำอยู่ในระดับดีและมีความสามารถในการอ่านคำหลังการสอนโดยเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้เกมการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมทางภาษา

ผลวิจัยพบว่า 1. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมทางภาษา มีความ สามารถในการอ่านคำพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมาก 2. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมทางภาษา...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบดีไอ

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ได้รับวิธีการสอนแบบดีไอเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่านคำสูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนแบบดีไออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการอ่านคำหลังใช้วิธีการสอนแบบดีไออยู่ในระดับดี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ผู้ศึกษาได้สร้างหนังสือเล่มใหญ่ที่มีภาพประกอบ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ร่างกายของฉัน เรื่องที่ 2 นุกนิกไม่อาบน้ำ เรื่องที่ 3 อุ๋งอิ๋งไม่กินผัก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน

ผลวิจัยพบว่า 1. หนังสือนิทานคำกลอน มีค่าประสิทธิภาพ 93.62/95.83 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดี 3. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านคำหลังการสอนอ่านโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอนสูงกว่าก่อนการสอนอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
บทความ
24พ.ค. 54
1

ดร.ป๊อป นักเขียนดาวรุ่งยอดนิยม

รู้จักเขาให้มากขึ้น

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,022,562 ครั้ง