แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง

ผลวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (2) แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลวิจัยพบว่า 1. เ หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านพยัญชนะอยู่ในระดับดี และมีความสามารถในการอ่านพยัญชนะสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำโดยใช้และไม่ใช้เพลงและภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการใช้แผนการสอนที่ใช้เพลงและภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ สามารถพัฒนาในการอ่านออกเสียงคำพัฒนาขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 62.23 อยู่ในระดับดี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยการ จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการฝึกปฏิบัติจริง

ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการฝึกปฏิบัติจริงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงค์โดยรวมและรายด้าน คือ มารยาทด้านการทำความเคารพ มารยาทด้านวาจา และมารยาทด้านการแสดงอิริยาบถ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย​ : พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์จำลอง

ผลวิจัยสรุปว่าการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จำลองส่งเสริมให้พฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายด้าน ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นอย่างชัดเจน(ได้แก่ด้านความร่วมมือ ด้านการช่วยเหลือ และ ด้านการแบ่งปัน)...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยไทยอีสาน

ผลการศึกษาพบว่า 1. คะแนนจากแบบทดสอบเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูลที่มีต่อการ สื่อความหมาย ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล มีการสื่อความหมายด้านการเขียนทั้ง 6 ขั้น ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานและติดตามผล

ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานและติดตามผล มีการพัฒนาจริยธรรม หลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานอยู่ในระดับดีมาก แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,205,014 ครั้ง