แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณ

แนวคิดในวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และ พัฒนาการด้านร่างกาย โดยวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณมีแนวคิดที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านต่างๆ คือแนวคิดด้านอารมณ์และจิตใจมี 2 ประเด็นคือเรื่องจริยธรรม และ เรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนแบบเดิม.

ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปี รองลงมา คือ อายุ 17 ปี และอายุ 13 ปี ตามลำดับ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ วัยรุ่นส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันละ 67.68 บาท...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจันทร์

ผลการศึกษาพบว่า เนื้อเรื่องมี 5 ประเภทได้แก่ ประเภทส่งเสริมจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมภูมิปัญญา ด้านกลวิธีการนำเสนอใช้วิธีการบรรยายมากที่สุด นิยมดำเนินเรื่องตามลำดับปฏิทินและปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การสร้างแบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ.

ผลการวิจัยพบว่า แบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบประเมิน (IOC) เท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 ท่าน เท่ากับ 0.90

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

งามพรรณ เวชชาชีวะ ซีไรต์หญิงคนที่ 5

เรียนรู้จากตัวหนังสือ...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

เรื่องของเรา

โดย 9 นักเขียน และ 1 บรรณาธิการ...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

เสวนากับ ตุล ไวฑูรเกียรติ และ อังคาร จันทาทิพย์ โดย พอล เฮง

กวี และ ร๊อคสตาร์ ร่วมเสวนา เรื่องหนังสือ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,035,243 ครั้ง