แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดับเรียนได้โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ

ผลวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านคำหลังจากสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ อยู่ในระดับดี...

อ่านต่อ
บทความ
25พ.ค. 54
0

จากนักเขียนคนหนึ่งถึงนักแปล โดย ขจรฤทธิ์ รักษา

วรรณกรรมคือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการค้นหาความหมายของมนุษย์...

อ่านต่อ
บทความ
25พ.ค. 54
0

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ กับเสียงพูดสุดท้าย รงค์ วงษ์สวรรค์

ระลึกถึงพญาอินทรีย์แห่งสวนอักษรอีกครั้ง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถการเขียนประโยค ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นเรียนที่ 1 โดยใช้วงล้อคำศัพท์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการสอนโดยใช้วงล้อคำศัพท์และ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้วงล้อคำศัพท์

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการเขียนคำของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนเขียนสะกดคำร่วมกับเกม

ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังเรียนโดยการสอนเขียนสะกดคำร่วมกับเกมเพิ่มขึ้น และความสามารถในการเขียนคำก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
บทความ
25พ.ค. 54
0

Mario Vargas Llosa นักเขียนรางวัลโนเบล 2010

กวีัโนเบลชาวอเมริกัน รู้จักเขาคนนี้เพิ่มอีกสักนิด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง

ผลวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (2) แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลวิจัยพบว่า 1. เ หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านพยัญชนะอยู่ในระดับดี และมีความสามารถในการอ่านพยัญชนะสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,000,624 ครั้ง