แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่ปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง

ดาราณีย์ จันทร์หอม. (2550) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่ปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการ ไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม และครอบครัวรวมถึงไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 6 คน ผลวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 94.10 / 90.63  2. ความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง หลังการทดลองอยู่ในระดับดี
3. ความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง มีความสามารถในการอ่านคำก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ดาราณีย์ จันทร์หอม. (2550). การศึกษาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่ปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู , รองศาสตราจารย์วิราพร พงศ์อาจารย์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจองและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการ ไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม และครอบครัวรวมถึงไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกการอ่านคำคล้องจองแบบทดสอบในการอ่านคำ และแผนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ The Wilcoxon Macthed Pairs Signed - Ranks Test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 94.10 / 90.63
  2. ความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง หลังการทดลองอยู่ในระดับดี
  3. ความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง มีความสามารถในการอ่านคำก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,052,297 ครั้ง