แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา โดยการใช้กิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติ

ชลาทิพย์ ผอมคง. (2550) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการใช้กิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญไม่มีความพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร จำนวน 6 คน ผลวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาโดยกิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติมีทักษะการอ่านคำอยู่ในระดับดี และมีทักษะการอ่านคำสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชลาทิพย์ ผอมคง. (2550). การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการใช้กิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติ. สารนิพนธ์
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล.

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญไม่มีความพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการสอนการอ่านคำโดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติ เกมประกอบการสอนอ่านคำ คำศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า = 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสำหรับแบบทดสอบสมมุติฐาน ด้วยวิธี The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาโดยกิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติมีทักษะการอ่านคำอยู่ในระดับดี
  2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยกิจกรรมการเล่นเกมประกอบบัตรคำภาพสามมิติมีทักษะการอ่านคำสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     
แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,035,240 ครั้ง