แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา

คณินนุช พิจิตนรการ. (2550) นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วยครูผู้สอนจำนวน 30 และนักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6 จำนวน 246 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท พบว่า หลักการวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการรักการอ่านโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการรักการอ่านครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 5) ด้านผลกระทบ พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2. นิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

คณินนุช พิจิตนรการ. (2550). การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา ตามความคิดเห็นของครู ใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วยครูผู้สอนจำนวน 30 คน และได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และนักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6 จำนวน 246 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ตามระดับชั้นต่าง ๆ จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ มีค่าความเชื่อมั่นฉบับของครูเท่ากับ .93 และแบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นฉบับของนักเรียนเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน คือ
  • 1.1 ด้านบริบท พบว่า หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการรักการอ่านโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
  • 1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง
  • 1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
  • 1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการรักการอ่านครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
  • 1.5 ด้านผลกระทบ พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
 2. นิสัยรักการอ่านของนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,220,090 ครั้ง