แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับ อนุบาล 2

กมลวรรณ ไชยศรี. (2549).นิสิตปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับอนุบาล 2 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนในระดับอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลมยุรี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 23 คน ใช้กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 10กิจกรรม ใช้เวลาศึกษา 5 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีความพร้อมในการอ่านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กมลวรรณ ไชยศรี. (2549). การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับอนุบาล 2.  สารนิพนธ์ (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์ ประธานกรรมการ, อาจารย์สามารถ ศรีจำนงค์ กรรมการ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนในระดับอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลมยุรี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 23 คน ใช้กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 10 กิจกรรม ใช้เวลาศึกษานาน 5 สัปดาห์ ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดความพร้อมการอ่าน ก่อนและหลังการทำกิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีความพร้อมในการอ่านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,052,298 ครั้ง