แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้เพลง

สกุณา นองมณี. (2549). นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีสระประสม (ด้วยสระเอีย เอือ อัว) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้เพลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง จังหวัดสตูล จำนวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้เพลง อยู่ในระดับดี และความสามารถในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ และ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้เพลง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สกุณา นองมณี. (2549). การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้เพลง. สารนิพนธ์ กศ.ม.
(การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู.

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้เพลง กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 1ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 6 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกโดยวิธีเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนทักษะในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว โดยใช้เพลง ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง และทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำที่ประสมด้วย สระ เอีย เอือ อัว แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ(One Group Pretest-postest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แผนการสอน จำนวน 30 แผน เพลงที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน (Median) พิสัยควอไทล์

ผลการศึกษาพบว่า

  1. การพัฒนาทักษะในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้เพลง อยู่ในระดับดี
  2. ความสามารถในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ เอีย เอือ และ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้เพลง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     


 

แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,220,091 ครั้ง